บุคลากรประจำสำนัก

นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษา

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวเปรียวทิพย์ อมลิขิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน

นางสาวปรดา  คำสังวาลย์

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

นางสาวประพิมพ์พร สารมะโน

ผู้ปฏิบัตงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน

 นางสิริพร อธิสุมงคล

พนักงานทั่วไป

Share to...

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<