ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์กานดา ปุ่มสิน

รองผู้อำนวยการฯ

ดร.วีระนุช แย้มยิ้ม

รองผู้อำนวยการฯ

อาจารย์ขนิษฐา หาระคุณ

รองผู้อำนวยการฯ

Share to...

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH