ปรัชญา/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

แหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา พร้อมทั้งอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

พันธกิจ (Mission)

1. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นฐาน
3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา
4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
4. พัฒนากลไกการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objcetive)

1. เพื่อทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา
4. เพื่อพัฒนากลไกลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Share to...

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<