คณะกรรมการประจำสำนัก

คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตระ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

รองประธานกรรมการ

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ

กรรมการ

นายก้าน กุณะวงษ์

กรรมการ

ผศ.เหมวดี กายใหญ่
กรรมการ

นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์

กรรมการ

นางสาวเพ็ญนภา แสงโสดา

กรรมการ

นายชิต จุลราช

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร

กรรมการ

ดร.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์

กรรมการและเลขานุการ

นายวิทูรย์ เลี้ยงรักษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

Share to...

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH