ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

รองผู้อำนวยการฯ

ดร.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการฯ

อาจารย์นรชัย สอนใส

รองผู้อำนวยการฯ

ผศ.กิตติกร ศรีลานนท์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์

นางสาวเพ็ญนภา แสงโสดา
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุรธัชนุกูล นุ่มภูบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสารสนเทศและเครือข่ายทางวัฒนธรรม

นายวิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
รักษาราชการแทนหัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายชิต จุลราช
รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

Share to...

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<