Copyright 2016 - 24Option Design - Custom text here
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.บุญญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพเรื่อง "การเขียนแผนและประเมินแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรม"  โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกันจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.บุญญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนัก และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและพิธีการสำหรับชุมชนท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี บ้านจอมศรี ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและพิธีการ สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป 

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล ภายในงานในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น  

 

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2558 ในปีนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่านด้วยกัน ในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นเดินทางไปสักการะพระใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นในชวงเย็น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรยากาศเป็นไปอย่างครื้นเครง 

 

พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ผศ. นารี ชาติมาลากร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558 โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 
 
 

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

โครงการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย  ได้วิวัฒนาการมาจากหน่วยประเคราะห์ของกองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและจังหวัด

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมวินัยการแต่งกาย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมที่ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่ 15 มีนาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยในช่วงเช้า จะเป็นการอบรมทำความเข้าใจเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ตามกฎเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมวินัยการแต่งกาย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมที่ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยในช่วงเช้า จะเป็นการอบรมทำความเข้าใจเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ตามกฎเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมวินัยการแต่งกาย สำหรับนักศึกษาภาค กศพ.  จัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ดอนบม จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาค กศพ. ได้เข้าใจเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ตามมหาวิทยาลัยกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมวินัยการแต่งกาย สำหรับนักศึกษา  จัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ดอนบม จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าใจเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบวินัยที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ 

 

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทเลยในบริบทอาเซียน

ประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ

อบรมศาสนพิธีและพิธีการ

อบรมงานประกันคุณภาพ

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2558

โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานผีตาโขน 2558