วิสัยทัศน์ – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

แหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

พันธกิจ (Mission)

๑. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๒. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นฐาน
๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา
๔. พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

๑. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
๔. พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

๑. เพื่อทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
๓. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา
๔. เพื่อพัฒนากลไกลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell