คณะกรรมการประจำสำนัก

คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร ประธานกรรมการ
ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
รองประธานกรรมการ

นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
กรรมการและเลขานุการ

นายวิทูรย์ เลี้ยงรักษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสิทธิกร อ้วนศิริ กรรมการ

นายก้าน กุณะวงษ์ กรรมการ

ผศ.เหมวดี กายใหญ่
กรรมการ

นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์
กรรมการ

นายชิต จุลราช
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร
กรรมการ

นางสาวเพ็ญนภา แสงโสดา
กรรมการ