วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

แหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา พร้อมทั้งอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 

พันธกิจ (Mission)

1. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นฐาน

3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

4. พัฒนากลไกการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ (Objcetive)

1. เพื่อทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

4. เพื่อพัฒนากลไกลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...

FaceBook

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Partly Cloudy

-13°C

LOEI

Partly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 25 Feb 2018

    Partly Cloudy -6°C -13°C

  • 26 Feb 2018

    Partly Cloudy -6°C -12°C

hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google